Alle Kategorien:
  E V T Z Allgemein
 EVTZ-Datenbank
  E V T Z Dokumente
 Kommentare
 Literaturdatenbank
  E V T Z Praxis
 Rechtsprechungsdatenbank
 Rechtsvorschriften
  Kooperationsinstrumente
 Startseite

Wiki source for CESCILegalAccessibility2016


Show raw source

===== CESCI, Legal accessibility, 2016 =====

||**Herausgeber:** ||CESCI||
||**Titel:** ||Legal accessibility. Final report ||
||**Verlag:** ||CESCI||
||**Erscheinungsort:** ||Budapest||
||**Erscheinungsjahr:** ||2016||
||**ISBN:** ||./.||
||**Anm.:** ||[[https://cescilegalaccessibility.wordpress.com/ final report of the Project]]||
||**Zugänglichkeit:** ||[[https://cescilegalaccessibility.wordpress.com/2016/11/15/final-report/ Volltext]]||
----
CategoryEVTZLiteratur2016 CategoryEVTZLiteraturC CategoryEVTZLiteraturEnglisch /CategoryEVTZLiteraturGesundheitsschutz CategoryEVTZLiteraturHochschulen CategoryEVTZLiteraturMinderheiten CategoryEVTZLiteraturVerkehr